Jak číst řeč těla

 

Řečí těla rozumíme všechny neverbální formy komunikace. Jsou to tedy veškerá mimoslovní sdělení vědomě či nevědomě předávána člověkem k jiné osobě a jako taková jsou významným aspektem moderní komunikace a lidských vztahů. Řeč těla je proto velmi důležitá pro manažerskou praxi a vedení svých pracovníků, ale také pro všechny aspekty práce a podnikání, kde může být vaše fyzická komunikace viděna a pozorována dalšími lidmi.


Čtení řeči těla  

 
Čtení této neverbální komunikace zahrnuje pečlivé naslouchání mimoverbálním signálům (sem patří obličejová mimika, pohyby očí, gesta, postoj těla a jeho pohyby, a částečně i intonace), tedy jejich vědomé vnímání a interpretace. Tyto mimoslovní signály a jejich interpretace je však samozřejmě nutné zkombinovat ještě s mluvenou částí komunikace. Jelikož pravdivé tvrzení je obvykle doprovázeno příslušnými fyzickými signály – každé mimoslovní signály musíme tedy vykládat v kontextu mluveného slova. Tyto signály pak mohou potvrdit nebo vyvrátit pravdivost jakéhokoli sdělení.


Řeč těla je silným komunikačním konceptem, kterému úspěšní lidé dobře rozumějí. Nejde totiž jen o to řeč těla ostatních lidí správně číst, ale také zdárně své mimoslovní chování projektovat. Řeč těla jde tudíž oběma směry: naše vlastní řeč těla odhaluje naše pocity a význam našich sdělení ostatním, a naopak, řeč těla jiných prozrazuje jejich záměry nám. Pro správné pochopení tohoto fyzického jazyka je nezbytné si uvědomit, že odesílání a přijímání signálů řeči těla se odehrává jak na nevědomé, tak i na vědomé úrovni.


Lidé, kteří si jsou obeznámeni s tímto faktem a kteří jsou následně schopni řeč těla číst, mají nesmírnou výhodu nad těmi, jejichž hodnocení řeči těla probíhá převážně na podvědomé úrovni. Proto je cílem každého cílevědomého člověka přenést povědomí o řeči těla z podvědomé do vědomé úrovně. Toho můžeme dosáhnout především porozuměním významu fyzických signálů i jejich seskupení a následně procvičování nabytých znalostí o signálech neverbální komunikace a jejich čtením při jednání s dalšími lidmi.


Situace, při nichž využijeme znalost řeči těla


Úspěšné čtení řeči těla nám umožní lépe reagovat na okolní prostředí, a to nejen v každodenním životě, ale i například při obchodních jednáních, v komunikaci s našimi obchodními partnery či při přijímání nových zaměstnanců apod. Porozumění řeči těla je obzvláště důležité při prvním setkání, jelikož si své názory na ostatní lidi tvoříme již během několika málo sekund. Toto prvotní a instinktivní hodnocení je založeno více na tom, co vidíme a obecně vnímáme, než na tom co druhá osoba říká. Při mnoha příležitostech si tedy tvoříme silné vztah k novým lidem dříve, než promluví jediné slovo.

Autor: Everesta, s.r.o.